Kunci Jawaban

Jika diketahui f(x)=2x+5 dan f(x) = -3, maka nilai dari x adalah

Jika diketahui f(x)=2x+5 dan f(x) = -3, maka nilai dari x adalah

A. -3

B. -4

C. -5

D. -6

Jawaban:

Jika diketahui f(x) = 2x + 5 dan f(x) = –3, maka nilai dari x adalah –4 [Jawaban B]

Pembahasan:

Diketahui :

  • f(x) = 2x + 5
  • f(x) = –3

Ditanya : nilai x adalah = . . . ?

2222

Jawab :

Diperoleh: x = –4

Pertanyaan Berikutnya: Diketahui g(x) = ax+b . Jika g (-2) = -4 dan g (-6) =12, maka bentuk fungsi g adalah

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button